Pages

Search This Website

Showing posts with label U DISE. Show all posts
Showing posts with label U DISE. Show all posts

Tuesday 28 June 2022

પ્રાથમિક & માધ્યમિક શાળાઓ માટે UDISE+ ભરવા બાબત માર્ગદર્શન.

UDISE PLUS FORM IN GUJARATI LANGUAGE  - PERFECT :  How to fill the UDISE+ Form step by step information in Gujarati

પ્રાથમિક & માધ્યમિક શાળાઓ માટે UDISE+ ભરવા બાબત માર્ગદર્શન. 


  સમગ્ર દેશની તમામ સરકારી અને ખાનગી પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચ માધ્યમિક તથા અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની માહિતી એકત્રીકરણ માટે પ્રતિ વર્ષ સમગ્ર શિક્ષા કચેરી તરફથી શાળાઓને Unified District Information System for Education Plus ( UDISE + ) ફોરમેટ પુરા પાડવામાં આવે છે. શાળા તરફથી મળેલ સાચી અને સચોટ માહિતીને આધારે શિક્ષા મંત્રાલય – નવી દિલ્હી તરફથી વિવિધ શૈક્ષણિક યોજના / કાયદાને આકાર આપવામાં આવે છે. – પ્રતિ વર્ષ માટેનું ( UDISE + ) ફોરમેટ મોકલવામાં આવે છે. તેમાં શાળાની કક્ષાએથી શું - શું કરવાનું છે, તેની વિગતવાર જાણકારી આ સાથે આપવામાં આવેલ છે. માર્ગદર્શક બાબતોને ધ્યાને રાખી, ( UDISE + ) ફોરમેટમાં સુધારવા લાયક બાબતોનો સુધારો કરી તથા ખૂટતી માહિતી ઉમેરીને અત્રેની કચેરીને મળી જાય, તે અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી.

UDISE + ભરવા માટેની માર્ગદર્શક બાબતો 

* આ સાથે આપવામાં આવેલ UDISE + દરેક શૈક્ષણિક વર્ષ માટે ભરવાનું થાય છે. 
* તેમાં કોઇ માહિતી ખોટી હોય, તો તેની ફરતે લાલ પેનથી રાઉન્ડ કરવો. 
* રાઉન્ડ કરેલ ખોટી માહિતીની બાજુમાં સાચી માહિતી ફકત લાલ પેનથી જ લખવી. 
* જો કોઇ માહિતી ઉમેરવાની થતી હોય, તો તે ફકત લીલી પેનથી જ લખવી. 
* સુધારવાની કે ઉમેરવાની માહિતી ફકત અંગ્રેજી ભાષામાં જ લખાય, તે ઇચ્છનીય છે. 
* ભરાયેલ UDISE + આચાર્યશ્રીનું નામ, હોદ્દો, સહી અને સિકકો એકુન કરીને પરત કરવું. 
* ફોરમેટ પરત મોકલતી વખતે શાળાનો જાવક સિકકો લગાવી, જાવક નંબર અવશ્ય આપવો. 
* શાળાએ પોતાની પાસે એક નકલ અવશ્ય રાખવી, જેથી જરૂરીયાતના સમયે માહિતી મેળવી શકાય. 
* ખાનગી શાળાએ પોતાની એન્ટ્રી જાતે કરવાની રહેશે. UDISE + ની ઝેરોક્ષ સી.આર.સી. – તરસાઇને આપવી. 

વિભાગઃ— ૧ શાળાનું વિવરણ સ્થાન, સંચાલન અને શૈક્ષણિક માધ્યમ સહિત ) 

• શાળાનો યુ – ડાયઝ કોડ, અંગ્રેજીમાં શાળાનું નામ, જિલ્લો, તાલુકો, વિસ્તાર, ગ્રામ પંચાયતનું નામ વગેરે વિગતો તપાસી લેવી. 
• ગ્રામીણ શાળાએ મ્યુનિસીપલ કોર્પોરેશન / નગરપાલિકામાં માહિતી ભરવાની નથી. તે ફકત શહેરી વિસ્તાર માટે છે. 
• વોર્ડની વિગત ભરવની નથી. આ ખાનું ખાલી છોડવું. વિભાગઃ —૧ ના મુદ્દા નંબર ૧.૫ થી ૧.૮ ( બી ) સુધી તપાસી લેવા. જો ખાલી હોય તો અંગ્રેજીમાં ભરવા. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૧૦ માં મોબાઇલ નંબર, મેઇલ એડ્રેસ લખવા. જો શાળાની વેબસાઇટ કે બ્લોગ હોય, તો દર્શાવવું. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૧૧ માં કોડ નંબર – ૧ લખવો. ( બી ) માં આચાર્યનું નામ અને ( સી ) માં આચાર્યનો મોબાઇલ નંબર. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૧૩ થી ૧.૧૫ ( એ ) સુધી તપાસી લેવા. લાગુ પડતા કોડ ત્યાં બાજુમાં આપેલા છે. 
• ૧.૧૫ ( બી ) સરકારી શાળા / ગ્રાન્ટેડ શાળા / ખાનગી શાળાએ ભરવાનું નથી. તે બન્ને ખાના ખાલી છોડવા. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૧૬ ( એ ) ( બી ) ( સી ) ની ત્રણેય કોલમ ભરવાની છે. તેમાં લાગુ પડતી સાચી માહિતી ભરવી. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૧૭ માં મોટાભાગની શાળાઓએ એક – એક વર્ગ દર્શાવવાનો થશે. જો વધારે વર્ગો હોય, તો તે મુજબ માહિતી ભરવી. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૧૯ ( એ ) માં શાળા સ્થાપના વર્ષ લખવું તથા ( બી ) માં ધોરણઃ– ૮ મંજૂર થયા વર્ષ લખવું. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૨૨ થી ૧.૨૯ પૈકી કેટલીક કોલમો ખાલી હશે. દરેક કોલમ ભરવી ફરજિયાત નથી. તમામ કોલમ વાંચી, જાણી ભરવી જો શાળાને લાગું પડતી હોય, તો જ ભરવી.
• ૧.૩૦ માં જે ભાષા જે ધોરણમાં શીખવવામાં આવતી હોય, તે લખવું ઉદાહરણઃ– ૩ ગુજરાતી ધોરણઃ— ૧ થી ૮ દરેક ભાષા શીખતા બાળકોની સંખ્યા 2022 માટે ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧ ની સ્થિતિ પરથી ભરવાનો રહેશે.
• મુદ્દા નંબર ૧.૩૧ થી ૧.૩૩ ( ડી ) ની કોલમ તપાસી લેવી. ભૂલ હોય, તો સુધારી લેવી. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૩૫ ( એ ) – ( બી ) તથા ૧.૩૬ ( એ ) – ( બી ) ની વિગતો શાળા દફતરેથી ખરાઇ કરીને લખવી. સી.આર.સી. સાથે ચર્ચા કરી લેવી. 
• કોલમ નંબર ૧.૩૭ ( એ ) માં ૫.૦૦ કલાક અને ( બી ) માં ૫.૧૫ કલાક દર્શાવવું. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૩૮ માં પ્રાથમિક ( ધોઃ —૩ થી ૫ ) માં લેવાયેલ ગત વર્ષની એકમ કસોટીની સંખ્યા લખવી. ઉચ્ચ પ્રાથમિક ( ધોઃ —૬ થી ૮ ) માં લેવાયેલ ગત વર્ષની એકમ કસોટીની સંખ્યા લખવી. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૩૮ ( એ ) માં વાલી સાથે પરીણામની ચર્ચા કરવામાં આવે ત્યાં કોડ – ૧ લખવો. ( બી ) માં કોડ – ૨ લખવો . 

• મુદ્દા નંબર ૧.૪૧ માં કોડ – ૨ લખી, તેની નીચે આપવામાં આવેલ કોષ્ટક ખાલી છોડવું. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૪૨ અને ૧.૪૩ માં કોડ – ૨ લખવો. કોલમ ( એ ) થી કલોમ ( એફ ) ખાલી છોડવી. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૪૪ ( ઉપચારાત્મક શિક્ષણ ) અને ૧.૪૫ ( શીખવાની અભિવૃધ્ધિ ) માં વા.લે.ગ. માં આવરી લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા લખવી. 
• કોલમ ૧.૪૬ માં ( એ ) સ્કૂલ ઇન્સપેકટરની મુલાકાત, ( બી ) સી.આર.સી. ની શાળા મુલાકાત, ( સી ) બી.આર.સી. અને તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની મુલાકાત, ( ડી ) જિલ્લા / રાજય કક્ષાના અધિકારીની મુલાકાતની સંખ્યા લખવી. 
•  મુદ્દા નંબર ૧.૪૭ ( સી ) માં ગત વર્ષની એસ.એમ.સી. ની બોલાવવામાં આવેલ બેઠકની સંખ્યા લખવી. ( ડી ) માં કોડ – ૧ લખવો. નીચેવર્ષના ખાનામાં ૨૦૨૧ લખવું. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૪૮ ( એ ) થી ( સી ) માં કોડ – ૨ લખવો. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૪૯ શાળામાં ઉપલબ્ધ વર્ગખંડની સંખ્યા અને શાળામાં ભણતા બાળકોની સંખ્યાને ધ્યાને રાખી ભરવું. તેના પરથી નીચે આપેલ કોષ્ટક ભરવાનું રહેશે. ( જો હા હોય, તો જ ) 
• મુદ્દા નંબર ૧.૫૦ માં કોડ – ૧ લખવો. 
• કોલમ નંબર ૧.૫૧ ફકત તાલુકા શાળા / પગાર કેન્દ્ર શાળાએ ભરવાની છે. 
• મુદ્દા નંબર ૧.૫૨ અને ૧.૫૩ નો તમામ શિક્ષકમિત્રોએ સાથે મળી અભ્યાસ કરી ભરવાની રહેશે. જો કોઇ મુદ્દા વિશે સમજણ ન પડે, તો સી.આર.સી. – તરસાઇનો ટેલીફોનિક સંપર્ક કરવો.

વિભાગઃ– ૨ ભૌતિક સવિધાઓ, સાધનો, કમ્પ્યુટર અને ડીઝીટલ ક્ષેત્રે પહેલ 

ભાગ ( A ) શાળામાં ભૌતિક સુવિધાઓ અને સાધનોઃ

> મુદ્દા નંબર ૨.૨ ના કોષ્ટકમાં શાળા પરીસરમાં ઉપલબ્ધ બિલ્ડીંગનું સંખ્યાત્મક વિવરણ કરવાનું છે. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૩ ના ખાનમાં નીચે પૈકી લાગુ પડતો કોડ લખવો. ખાનું ખાલી છોડવાનું નથી. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૪ ( એ ) માં શાળામાં ઉપલબ્ધ રૂમનો ઉપયોગ વર્ગીકૃત કરવાનો છે. મુદ્દા નંબર ૨.૪ ( એ ) માં શાળા ના વર્ગખંડની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાની રહેશે. મુદ્દા નંબર ૨.૪ ( સી ) માં વધારાના વર્ગખંડ હોય, તો સંખ્યા દર્શાવવી . 
> મુદ્દા નંબર ૨.૫ ( એ ) માં મુતરડી / સંડાસની વિગતો આપવામાં આવેલ છે. તપાસી જરૂરી સુધારો હોય, તો કરવો. મુદ્દા નંબર ૨.૫ ( બી ) માં પાણીની સુવિધા હોય, તો કોડ – ૧ લખવો. પાણીની સુવિધા ન હોય, તો કોડ – ૨ લખવો. કોલમ ( સી ) અને ( ડી ) તપાસી લેવી હિતાવહ છે. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૬ ( એ ) માં ઉપલબ્ધતા કોલમમાં કોડ – ૧ આવે, તો જ કાર્યરત કોલમમાં લાગુ પડતો કોડ લખવો. કોલમ ( બી ) અને ( સી ) આર.ઓ. પ્લાન્ટ વિશેની છે. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૭ વરસાદી પાણીના સંગ્રહ / ભોં ટાંકા અંગેની છે. લાગુ પડતી માહિતી આ કોલમમાં લખવી. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૮ માં હાથ ધોવા માટેની સગવડની કોલમ આપેલ છે. ખાલી હોય, તો સાચી માહિતી ભરવી. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૯ ( એ ) માં કોડ – ૧ હશે. મુદ્દા નંબર ૨.૯ ( બી ) માં કોડ – ૨ હશે / લખવો.
> મુદ્દા નંબર ૨.૧૦ માં ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરના પુસ્તક વિભાગ પરથી ઉપલબ્ધ પુસ્તકોની સંખ્યા લખવી. કોઇ શાળા બુક બેંક ચલાવતી હોય, તો તેની સંખ્યા લખવી. મુદ્દા નંબર ૨.૧૦ ( બી ) અને ( સી ) ની વિગત તપાસી લેવી. – 
> મુદ્દા નંબર ૨.૧૧ શાળા વિસ્તરણ માટે પરીસરની બાજુમાં જમીન હોય, તો કોડ – ૧ અન્યથા કોડ – ૨ લખવો. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૧૨ શાળાને રમતનું મેદાન હોય, તો કોડ – ૧ લખવો . મેદાન વિહીન શાળાએ કોડ – ૨ લખવો. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૧૩ ( એ ) થી ( ડી ) શાળા આરોગ્ય તપાસણી વિશે માહિતી ભરવાની છે. જો શાળામાં આ વર્ષ દરમ્યાન થયેલ હોય તો જ લાગુ પડતી વિગતો ભરવી. જો કોલમ ૨.૧૩ ( એ ) માં કોડ —૧ લખેલ હોય, તો જ ( ઇ ) થી ( જી ) કોલમમાં કોડ – ૧ લખવો અન્યથા ખાલી છોડવું 

> મુદ્દા નંબર ૨.૧૭ કચરા પેટી અંગેની ( એ ) થી ( સી ) કોલમમાં કોડ – ૧ લખવો. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૧૮ વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળામાં ઉપલબ્ધ ફર્નિચર વિશે લાગુ પડતો કોડ લખવો .
> મુદ્દા નંબર ૨. ૧૯ શાળા સુવિધાની વિવિધ માહિતી આપવાની છે. જો હોય તો કોડ –૧, ના હોય તો કોડ – ર લખવો. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૨૧ કયા સાધનો છે, તેની માહિતી આપવાની છે, જો હોય તો કોડ –૧, ના હોય તો કોડ – ર લખવો. 

ભાગ ( B ) કમ્પ્યુટરર્સ અને ડીઝીટલ ક્ષેત્રે પહેલઃ 

✦ મુદ્દા નંબર ૨.૨૨ માં ( એ ) થી ( ઓ ) સુધીની માહિતી ભરવા કોડ લખવાનો નથી, પરંતુ ઉપલબ્ધ સંખ્યા અને ચાલુ કોય તેવા સાધનોની સંખ્યા લખવાની છે. ( ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર પર નોંધાયેલ સાધનોને ધ્યાને રાખીને ) 
> મુદ્દા નંબર ૨.૨૩ ઇન્ટરનેટ સુવિધામાં મોટાભાગની શાળામાં કોડ -૧ આવશે. ( નેટવર્ક ન આવતું હોય, તે શાળા એ કોડ – ર લખવો ) ઇન્ટરનેટના પ્રકાર માટે ફોર્મમાં નીચે આપેલ કોડમાંથી યોગ્ય કોડ પસંદ કરી લખવો. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૨૪ ના કોષ્ટકમાં જો સુવિધા હોય તો કોડ -૧ અને સુવિધા ન હોય તો કોડ –૨ લખવો.
> મુદ્દા નંબર ૨.૨૫ માં ડીઝીટલ લાઇબ્રેરીના પહેલા ખાનામાં કોડ – ર લખવો. તેની નીચેનું ખાનું ખાલી છોડવું. 
> મુદ્દા નંબર ૨.૨૭ માં ના ICT પહેલા ખાનામાં કોડ – ર લખવો. નીચે આપેલ ( I ) થી ( IV ) ખાલી છોડવા. 

વિભાગ : - ૩ શૈક્ષણિક અને બીન શૈક્ષણિક સ્ટાફની વિગતઃ 

+ મુદ્દા નંબર ૩.૧ ( એ ) થી ( જી ) સુધી શાળામાં બીન શૈક્ષણિક સ્ટાફ જો ફરજ બજાવતો હોય, તો દરેકની સંખ્યા લખવી. અન્યથા ખાલી છોડી દેવું. 
+ મુદ્દા નંબર ૩.૨ માં શાળામાં હાલની સ્થિતિએ ફરજ નિયુકત શિક્ષકોની સંખ્યા લખવાની છે. ( એ ) કોલમમાં પુરા પગારવાળા શિક્ષકોની સંખ્યા, ( બી ) કોલમમાં વિદ્યાસહાયક અને પ્રવાસી શિક્ષકોની સંખ્યા, નીચે સરવાળો કરી કોલમ ( સી ) માં કુલ પૈકી કોઇ જાતિ બદલાવેલ શિક્ષક હોય તો કોડ –૧ લખવો, ના હોય તો કોડ – ર લખવો. 
+ મુદ્દા નંબર ૩.૩ નો અભ્યાસ કરી જવો. તેમાં દર્શાવેલ કોડ આગળ શિક્ષકની વ્યકિતગત માહિતીમાં વાપરવા. 
+ શાળામાં આજની તારીખે કાર્યરત શિક્ષકોની સીટનો ભાગઃ– A છાપેલ આપેલો છે. તેમાં કોઇ ભૂલ હોય, તો લાલ પેનથી સુધારી બાજુમાં લખવું. આ ભાગની કેટલીક કોલમ ખાલી છે, જે ફકત લીલી પેનથી જ લખવી. શિક્ષકોની સીટનો ભાગઃ– B નો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરી ભરવો. ( આ માહિતી જે તે શિક્ષક પાસે ભરાવવી હિતાવહ છે 
+ ફોરમેટમાં દર્શાવેલ શિક્ષકો પૈકી કોઇની બદલી થયેલ હોય, તો વિગત ઉપર લાલ પેનથી ટ્રાન્સફર લખવું. નિવૃત થયેલ હોય, તો લાલ પેનથી નિવૃત લખવું.
+ બદલીથી આવેલ કે નવી નિમણૂંક થયેલ શિક્ષકોની માહિતી સાથે આપેલ કોરી સીટ ભાગઃ– A અને ભાગઃ— B બન્ને ફકત લીલી પેનથી જ ભરવા. 

વિભાગ : – ૪ નામાંકન અને પનઃપ્રવેશ ( રીપીટર ) : 

√ મુદ્દા નંબર ૪ માં જાતિ બદલાવેલ બાળકો હોય તો કોડ –૧, આવા બાળકો ના હોય તો કોડ – ર લખવો. 
√ મુદ્દા નંબર ૪.૧.૧ માં પૂર્વ પ્રાથમિકની આંકડાકીય માહિતી લખવી. સરકારી પ્રામિક શાળાઓમાં નહીં આવે. 
√ મુદ્દા નંબર ૪.૧.૨ માં ધોરણઃ -૧ ની તાઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ સંખ્યા દર્શાવવી.
√ મુદ્દા નંબર ૪.૨ ( એ ) માં ધોરણઃ —૧ થી ધોરણઃ —૮ સુધીની જાતિવાર / કુમાર કન્યાવાર તાઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ સંખ્યા લખવી. આંગણવાડી ન હોય, તો તે ખાનું ખાલી છોડવું. 
√ મુદ્દા નંબર ૪.૨ ( બી ) માં ધોરણઃ —૧ થી ધોરણઃ —૮ સુધીની લધુમતિ સમુદાય પ્રમાણે તાઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ સંખ્યા લખવી. આંગણવાડી ન હોય, તો તે ખાનું ખાલી છોડવું. 

નંબર ૪.૪ માટે જો ગુજરાતી માધ્યમવાળી શાળા હોય, તો ધોરણઃ —૧ થી ધોરણઃ —૮ ના બાળકોની સંખ્યા મીડીયમ – ૧ માં લખવી. આંગણવાડી ન હોય, તો તે ખાનું ખાલી છોડવું 
√ અહીં ખાસ નોંધવું કે મુદ્દા નં ૪.૨ ( એ ), મુદ્દા નં ૪.૩ અને મુદ્દા નં ૪.૪ ની સંખ્યા સમાન જ હોવી જોઇએ
√ મુદ્દા નંબર ૪.૫ ( એ ) માં તાઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ ધોરણઃ —૧ થી ધોરણઃ —૮ માં પુનઃપ્રવેશ આપેલ બાળકો ની જાતિવાર / કુમાર કન્યાવાર સંખ્યા લખવી. આંગણવાડી ન હોય, તો તે ખાનું ખાલી છોડવું. 
√ મુદ્દા નંબર ૪.૫ ( બી ) માં પુનઃનામાંકન દર્શાવેલ ( કોષ્ટક ૪.૫ એ ) બાળકો પૈકી ધોરણઃ -૧ થી ધોરણઃ -૮ ના બાળકોની લઘુમતિ સમુદાયવાર / કુમાર કન્યાવાર સંખ્યા લખવી. આંગણવાડી ન હોય, તો તે ખાનું ખાલી છોડવું. 
√ મુદ્દા નંબર ૪.૬ માં શાળામાં ભણતા દિવ્યાંગ બાળકોની પ્રકાર પ્રમાણે / કુમાર કન્યાવાર તાઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ ધોરણઃ —૧ થી ધોરણઃ -૮ ની સંખ્યા લખવી. ( દિવ્યાંગ બાળકોના ખાસ શિક્ષકની મદદ લેવી ) 

વિભાગઃ– ૫ બાળકોને આપવામાં આવેલ પ્રોત્સાહક લાભો અને સવિધા ( ફકત સરકારી શાળા અને ગ્રાન્ટેડ શાળા માટે ) 

•  આ વિભાગ ખાનગી શાળાએ ભરવાનો નથી. 
• મુદ્દા નંબર ૫.૧ માં ધોઃ— ૧ થી ૫ ( પ્રાથમિક વિભાગ ) ના બાળકોને તાઃ– ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ સરકાર તરફથી મળેલ વિવિધ પ્રોત્સાહક લાભોની જાતિવાર / કુમાર કન્યાવાર સંખ્યા દર્શાવવી. 
• મુદ્દા નંબર ૫.૨ માં ધોઃ- ૬ થી ૮ ( ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગ ) ના બાળકોને તાઃ– ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ સરકાર તરફથી મળેલ વિવિધ પ્રોત્સાહક લાભોની જાતિવાર / કુમાર કન્યાવાર સંખ્યા દર્શાવવી. ધોઃ— ૧ થી ૫ વાળી શાળાએ આ ભાગ ખાલી છોડવો. 
• મુદ્દા નંબ ૨ ૫.૩ માં શાળાના દિવ્યાંગ બાળકોને સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલ વિવિધ સામગ્રી / સહાયની આંકડાકીય માહિતી દર્શાવવી. 
( ઉપરોકત માહિતી પાઠય પુસ્તક વિતરણ પહોંચ, શિષ્યવૃતિ રોજમેળ, સાહિત્ય વિતરણ રજીસ્ટર વગેરે પરથી મળશે )

વિભાગઃ– ૬ વાર્ષિક પરીક્ષા પરીણામ 

✦ આ પત્રકમાં ધોરણઃ— ૩, ૫, ૮ ના પરીણામની માહિતી લખવાની છે. 
✦ વાર્ષિક પરીક્ષાના પરીણામના પ્રથમ પાના ઉપરથી માહિતી મળી જશે. 
✦ પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીઓ અને પરીક્ષામાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સરખી હોવી જોઇએ. 
✦ ધોરણઃ— ૩, ૫, ૮ ના પરીણામ ઉપરથી જાતિવાઇઝ અને કુમાર – કન્યા વાઇઝ સંખ્યા દર્શાવવી. 

વિભાગ : - ૮ મળેલ ગ્રાન્ટ અને ખર્ચની વિગત ( ફકત સરકારી શાળા અને ગ્રાન્ટેડ શાળા માટે ) 

* મુદ્દા નંબર ૮.૧ ની માહિતી એસ.એમ.સી. રોજમેળ ખાતાવહી / ખર્ચ પત્રક ઉપરી મળી રહેશે. 
* મુદ્દા નંબર ૮.૧.૧ થી ૮.૧.૭ માહિતી તારીખઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ ભરવી. 
* મુદ્દા નંબર ૮.૨ માં અન્ય રીતે શાળાને મળેલ અનુદાન દર્શાવવું. 
* મુદ્દા નંબર ૮.૩ માં લાગુ પડતા કોડ લખવા. 

વિભાગઃ— ૧૦ PGI અન્ય સૂચકાંક ( ફકત સ૨કા૨ી શાળા અને ગ્રાન્ટેડ શાળા માટે ) 

♦ મુદ્દા નંબર ૧૦.૧.૧ થી ૧૦.૧.૪ માં લાગુ પડતા કોડ યોગ્ય પુરાવા તપાસી લખવા. 
♦ મુદ્દા નંબર ૧૦.૨.૧ થી ૧૦.૨.૩ માં લાગુ પડતા કોડ યોગ્ય પુરાવા તપાસી લખવા. 
♦ મુદ્દા નંબર ૧૦.૩.૧ થી ૧૦.૩.૬ માં લાગુ પડતા કોડ યોગ્ય પુરાવા તપાસી લખવા. 

વિભાગઃ— ૧૧ શાળા સલામતી

  • મુદ્દા નંબર ૧૧.૧ થી ૧૧.૧૨ નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી, લાગુ પડતા કોડ લખવો.

વિભાગઃ— ૧૨ પ્રતિભાશાળી બાળકોની વિગત

♦ મુદ્દા નંબર ૧૨.૧ માં શાળાના કેટલા બાળકોને પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થી પ્રમાણપત્ર મળેલ છે ? સંખ્યા લખવી. 
♦ મુદ્દા નંબર ૧૨.૨ માં ઉપરના કોલમમાં લખેલ સંખ્યા લખવી. 
♦ મુદ્દા નંબર ૧૨.૩ અને ૧૨.૪ ખાલી છોડવું. 
અંતિમ પાના ઉપર શાળાનું નામ, સ્થળ અને તારીખ અંગ્રેજીમાં લખવી . શાળાના આચાર્યશ્રીનું પુરૂ નામ, હોદ્દો અંગ્રેજીમાં લખવો. આચાર્યશ્રીએ સહી કરી સિકકા એકૂન કરીને અસલ નકલ સી.આર.સી. — તરસાઇને પરત કરવી.

UDISE+ ફોર્મ ભરવા માટેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓની PDF ડાઉનલોડ કરો 


UDISE PLUS FORM GUJARATI  : (UDISE+)

how to fill udise plus form ? , how to fill u dise online, udise form pdf, student data capture format u-dise, u dise form download, student data capture format filling information step by step in Gujarati language 
UDISE is School Data Capture Format in All over india, UDISEPLUS fom kaise fill kare ? yaha step by step Full Information Diya gaya hai. Ise dekha kar app apni school ka form Fill kar sakte hai.

UDISE+ PERFECT FORM IN GUJARATI LANGUAGE :  How to fill the UDISE+ Form 2019 step by step information in Gujarati Language
udise plus form in gujarati, ssa gujarat aadhar dise update, ssa gujarat.org adhar dise, school dise code gujarat

Unified District Information System For Education Plus

(For primary to Upper Primary Schools having Grades 1 to 12)

Department of School Education & Literacy
Ministry of Human Resource Development (MHRD)

Applied for Government of India

Note : There is 1 Master DCF (for Schools having Grades 1 to 11). 18 versions for each category of school has been designed. Questions pertaining to your category of school only will be visible to you. Questions not pertaining to your school category have been deleted. Hence, question numbers will not be in serial order.

All Fields are mandatory for your category of DCF and should not be left blank.     Page – 1 of 26
DOWNLOAD :

UDISE+ Form Guideline 

File-1 ||  File-2  ||  File-3

Read More »

Tuesday 8 June 2021

Latest Instructions about UDISE+ form

Latest Instructions about UDISE+ form

Teachers are great sources of knowledge, prosperity and enlightenment to which anyone can be benefited for whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in the life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards success without any selfishness. Really, we can call them as builders of the dazzling future of our nation through education.
Teacher plays very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behaviour. They make students academically superb and always encourage to do better in the life. They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.

Gujarat state Textbook Mandal was established in AD 1969 on 21st October. Since 38 year mandals main target. High quality textbooks are published and to Gujarat students they are easily available at reasonable prices.
Through Mandal Std. 1-12 Gujarati Medium textbooks are published. Thereafter in Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, Sanskrit and Tamil Language also text books are published.
Teachers are great sources of knowledge, prosperity and enlightenment to which anyone can be benefited for whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in the life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards success without any selfishness. Really, we can call them as builders of the dazzling future of our nation through education.
Teacher plays very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behaviour. They make students academically superb and always encourage to do better in the life. They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.
A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality between good or bad students instead they always try to bring bad one on the right path through their lots of efforts. A good teacher is someone who spent their whole life in giving quality education to their students. They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.
They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.
They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.
 A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality 

Important Link

ઉપયોગી માર્ગદર્શિકા અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


IMPORTANT LINKS.

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓપન કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


Download UDise+ Latest Circular : Click Here 

U Dise ફોર્મ ભરવા માટેની ઉપયોગી માર્ગદર્શિકા;-Click here

Read Latest instructions about Filling U Dise Form : Click Here

between good or bad students instead they always try to bring bad one on the right path through their lots of efforts. A good teacher is someone who spent their whole life in giving quality education to their students. They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.
Read More »

Monday 31 May 2021

UDISE+ 2021-22 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR

 UDISE+ 2021-22 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR

As you are all well aware, every Saturday students of Std. 3 to 10 * Samagra Shiksha has been practicing WhatsApp under self-assessment for a long time under the home learning program of Gujarat State Gandhinagar.


They also get learning materials.  From now on, a platform/module has also been prepared for teachers.  Through which the teacher himself will be able to get the achievement as per the number of students participating in his class and subject and as per the learning outcome ... For this, he will be able to get the details using the WhatsApp number given below.  An understanding of the PPT is involved Note - You are requested to study PPT once before you start getting these details on WhatsApp.

WhatsApp Self-Assessment Reporting Module (Draw-3 to 10) for Principal 

• This module will know what is the status of students in the classroom wise school * What is the progress of the total students of the school?  You will know that.  • In which class do students have the most problems?  For the teacher • The teacher will be able to know the progress of the subject-wise students of his class, • It can be solved by knowing which subject has the most problems.  • Subjectwise student reporting will reveal which subject seems the most difficult.

Which specific L.O. of that subject.  (Learning Outcome) can be treated knowing it is difficult.  • L.O. of his subject.  (Learning Outcome) Compare the achievement at the cluster, block, district and state level where are your students?  He will know.

• The teacher will be able to know the total number of students in his class / subject according to their achievement score.  Details per student can be obtained for the teacher  how many students participated in the class per week and how many marks he got.  • Per week students in the class  The achievement achieved under will be achieved by the student breath.

It will be possible to know which students in the class are participating regularly and performing well.   How much difference was observed in the students after this practice can be known in a single report.  After this practice report, what preparations should be made for the students before the final examination and which L.O.

IMPORTANT LINK::::
DOWNLOAD PDF GR CLICK HERE
Paying more attention to the above or getting rehearsed will be known.   Based on this practice report, the teacher will be able to achieve higher achievement by planning his / her subject in advance for the coming year.
On the basis of this report the teacher students

 L.  O.  Achievement can be achieved with one click.  • To date L.O.  This is the first report of student achievement.  The teacher will then be able to plan the work and schedule the work with a specific direction.
Read More »

Friday 20 March 2020

Students Age Calculator Excel File For UDise+ Form

Students Age Calculator Excel File For UDise+ Form
  • Enter students birthdate and select Male/ Female
  • Print calculation Age All Students.
  • This File Useful 4 Dise Form Data Filling
 perfect fun activity book designed for early learners to develop pencil control and motor skills. By following the arrows and tracing the dotted lines, the little scholars can complete the tracing exercises and creative activities leading to development of their early writing skills. The child will also learn to identify, write and revise straight, curvy, zig zag lines and multiple patterns. The book is also an excellent first step to prepare for school.


This book has been designed for early learners to introduce them to simple strokes, curves, patterns and shapes with ample activities to improve the motor-skills and develop writing skill by following the arrows and tracing the dotted lines.

contrast, teachers might focus on the processes of science and develop scientific conceptual understanding from it. This process-centred approach could, for instance, offer the children experiments and investigations as starting points for acquiring conceptual knowledge with little or no direct teaching of concepts. In this case a conceptual structure is withheld. The onus is on the children to recall or construct a functional mental representation without reference to a teachers' description of one. Pupils might infer relationships in the topic under study and may be given an opportunity to test and revise their ideas. Of course, other teachers might focus on a combination of these two approaches and develop scientific skills and conceptual understanding from in this combination. This mixed approach could be a balance or, perhaps, a compromise, between a product-centred and a process-centred approach, in which the teacher provides a partial conceptual structure and leaves the remainder for children to construct by inferring, hypothesising, or testing their ideas. It could encourage lessons where children do investigations with some features already identified by the teacher, and with some conceptual knowledge about the subject that enables them to appreciate the purpose of the activity. In contrast, it could encourage lessons without a clear purpose which mixed different types of activity, but did not develop either conceptual or procedure understanding exclusively..

An excellent first step to prepare for school, this is a perfect fun book to help your child identify and write individual numbers 1-10. The creative activities and the tracing exercises help the child develop pencil control and the ability to write numbers. 

Download Excel File: CLICK HERE
Read More »

Tuesday 25 June 2019

SSA - Aadhaar Enabled DISE Track student@ssagujarat.org

- Aadhaar Enabled DISE Track student@ssagujarat.org.

SSA - Aadhaar Enabled DISE
Search Child with Unique ID. 1 Cr+ Students Information Are Just A Click Away.Enter 18 digit UniqueID and Press Go. Search Child with District / Block ...
SSA Gujarat Aadhar Dise Login | Child Tracking System | UID Information ... Each year, existing records are being updated and new
Aadhaar DISE: Tracking students' ssa gujarat child tracking system of Aadhaar ... Government have launches ssa gujarat aadhar dise update as a data
Primary School ONline Hajari SSa child Tracking New Fast server. ... Online Hajari Application For Update Daily Attendance Of Students . Teachers

RELATED SEARCHES
www.ssagujarat.org child tracking system

ssa gujarat.org adhar dise

www.aadhaar dise enable entry

ssagujarat adhar dise login

ssa gujarat online attendance

aadhar dise 2018 data entry

aadhar enabled dise 2018-19

aadhar dise update

How can Search student via more details
1. Niche aapel Link open karo.  Open this Link

 
CLICK HERE
2. Ema 2 Rite Student search kari shakay chhe. 1st ma jillo, Taluko, Student name, Birth Date nakhi search karvathi Student UID joi shakashe.
2. Jo upar mujab na aave to 2nd Option ma Student name, Father name, mother name ane Surname na pratham 3 letter nakhi search karva thi UID mali jashe.
Ex.  Tirth arvindvhai parmar nam hoy to
Tirth manthi Tir levu
Arvindbhaimanthi arv levu
Parmarmanthi par levu
evi rite mother name na pratham 3 axar leva. and Search aapvu.
Search Student UID : CLICK HERE

Read More »

Monday 17 June 2019

ADHAR DISE KAMGIRI BABAT PARIPATRA DATE -21-5-2019.

ADHAR DISE KAMGIRI BABAT PARIPATRA DATE -21-5-2019.

PARIPATRA PAGE-1 CLICK HERE.
PARIPATRA PAGE-2 CLICK HERE.
All Competitive Exam -many Candidates are preparing for various governments competitive examinations and if they want to prepare their General Knowledge subject.they can check your knowledge with our post. here are important current affairs -GK questions with answers that will help you all for any competitive exams.we have updates today daily Gk – Current affairs of of every day to day ,current affairs 2019.this Current affairs /gk questions with answers that will help you all for Government Competitive exams like -UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..we are also updates latest jobs in Gujarat .Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events were listed here for the candidates preparing for Competitive Exam.
educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in, We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2019 ,GSEB TAT Exam 2019, GPSC Various Exam 2019, GSSSB Exam 2019,Talati Bharti 2019, Junior Clerk Bharti 2017, Vidyasahayak Bharti 2019,HTAT Bharti 2019, TAT Bharti 2019, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2019… Virginia Register Free Domains Better Conference Calls Futuristic Architecture Mortgage Adviser Car Donate Virtual Data Rooms Online College Course Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident LawyersData Recovery Raid Criminal lawyer Miami Motor Insurance Quotes.

PARIPATRA PAGE-1 CLICK HERE.
PARIPATRA PAGE-2 CLICK HERE.

Read More »

Thursday 25 April 2019

Change Of UDISE DCF 2019 : How To Fill UDISE+ Form 2019 ? Step by Step Guideline In Gujarati Language

Change Of UDISE DCF 2019 : How To Fill UDISE+ Form 2019 ? Step by Step Guideline In Gujarati Language 
CLICK HERE TO DOWNLOAD.
All Competitive Exam -many Candidates are preparing for various governments competitive examinations and if they want to prepare their General Knowledge subject.they can check your knowledge with our post. here are important current affairs -GK questions with answers that will help you all for any competitive exams.we have updates today daily Gk – Current affairs of of every day to day ,current affairs 2019.this Current affairs /gk questions with answers that will help you all for Government Competitive exams like -UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..we are also updates latest jobs in Gujarat .Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events were listed here for the candidates preparing for Competitive Exam.
educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in, We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2019 ,GSEB TAT Exam 2019, GPSC Various Exam 2019, GSSSB Exam 2019,Talati Bharti 2019, Junior Clerk Bharti 2017, Vidyasahayak Bharti 2019,HTAT Bharti 2019, TAT Bharti 2019, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2019… Virginia Register Free Domains Better Conference Calls Futuristic Architecture Mortgage Adviser Car Donate Virtual Data Rooms Online College Course Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident LawyersData Recovery Raid Criminal lawyer Miami Motor Insurance Quotes.
CLICK HERE TO DOWNLOAD.
Change Of UDISE DCF 2019 : How To Fill UDISE+ Form 2019 ? Step by Step Guideline In Gujarati Language 

Read More »

UDISE PLUS GUJARATI FORM PDF DOWNLOAD KARO. TAJETAR MA UDISE FORM BADLAYEL CHHE. JE ENGLISH MA AAPVAMA AAVYU CHHE. JENE GUJARATI MA DOWNLOAD KARO.

UDISE PLUS GUJARATI FORM PDF DOWNLOAD KARO. TAJETAR MA UDISE FORM BADLAYEL CHHE. JE ENGLISH MA AAPVAMA AAVYU CHHE. JENE GUJARATI MA DOWNLOAD KARO.

DOWNLOAD UDISE FORM CLICK HERE

Education All Circulars of Districts And Niyamak kacheri Gandhinagar,all Primary, Secondary and Higer Secondary Department. we also uploads various Job Updates of various government & Non-Government Sector from all over india. This blog is daily update about primery school letest circular , Educational news paper news, Breking news , all Goverment and private job ,Letest Techno tips, Insurance, Loans , Letest Mobile tips and all Competitive exam most imp gk, model paper, exam old paper, model paper in mp3 and most imp gk mp3 exam materials... Like Tet,Tat,Htat,Police constable bharti, Gsssb Clerk, Talati, and other exams, This blog You Can find Lots of Study Materials for All Competitive Exams Preaparation Like Tet,Tat,Htat,Gsssb Police Constable, Talati, junior clerk Exams This Education News Cutting From Gujarat Various Popular Newspaper Like Navgujarat Samay,Divya Bhaskar, Sandesh, Gujarat Samachar, Akila News And Many Other Newspaper.

Booth Level Officer; A Representative of Election Commission at the Grass-Root Level

Read More »

UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR

UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR  

UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR
DOWNLOAD PDF GR CLICK HERE
All Competitive Exam -many Candidates are preparing for various governments competitive examinations and if they want to prepare their General Knowledge subject.they can check your knowledge with our post. here are important current affairs -GK questions with answers that will help you all for any competitive exams.we have updates today daily Gk – Current affairs of of every day to day ,current affairs 2019.this Current affairs /gk questions with answers that will help you all for Government Competitive exams like -UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..we are also updates latest jobs in Gujarat .Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events were listed here for the candidates preparing for Competitive Exam.
educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in, We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2019 ,GSEB TAT Exam 2019, GPSC Various Exam 2019, GSSSB Exam 2019,Talati Bharti 2019, Junior Clerk Bharti 2017, Vidyasahayak Bharti 2019,HTAT Bharti 2019, TAT Bharti 2019, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2019… Virginia Register Free Domains Better Conference Calls Futuristic Architecture Mortgage Adviser Car Donate Virtual Data Rooms Online College Course Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident LawyersData Recovery Raid Criminal lawyer Miami Motor Insurance Quotes.
UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR
DOWNLOAD PDF GR CLICK HERE

UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR  

Read More »

Friday 12 April 2019

UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR

UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR

All Competitive Exam -many Candidates are preparing for various governments competitive examinations and if they want to prepare their General Knowledge subject.they can check your knowledge with our post. here are important current affairs -GK questions with answers that will help you all for any competitive exams.we have updates today daily Gk – Current affairs of of every day to day ,current affairs 2019.this Current affairs /gk questions with answers that will help you all for Government Competitive exams like -UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..we are also updates latest jobs in Gujarat .Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events were listed here for the candidates preparing for Competitive Exam.
educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in, We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2019 ,GSEB TAT Exam 2019, GPSC Various Exam 2019, GSSSB Exam 2019,Talati Bharti 2019, Junior Clerk Bharti 2017, Vidyasahayak Bharti 2019,HTAT Bharti 2019, TAT Bharti 2019, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2019… Virginia Register Free Domains Better Conference Calls Futuristic Architecture Mortgage Adviser Car Donate Virtual Data Rooms Online College Course Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident LawyersData Recovery Raid Criminal lawyer Miami Motor Insurance Quotes.


UDISE PLUS 201819 NI KAMGIRI KARVA BABAT NO LATEST GR

DOWNLOAD PDF GR CLICK HERE


Read More »

Featured post